Centrální kancelář

Management

CEITEC – Středoevropský technologický institut

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011. Vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Jeho nositeli jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR.

Multioborové centrum

CEITEC je vůbec prvním typem vědeckého centra v ČR, které integruje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu. Základní stavební jednotky centra tvoří 61 výzkumných skupin s věcně nebo logicky souvisejícím výzkumným zaměřením, které jsou soustředěny do 7 spolupracujících výzkumných programů:

1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie,

2. Pokročilé materiály,

3. Strukturní biologie,

4. Genomika a proteomika rostlinných systémů,

5. Molekulární medicína,

6. Výzkum mozku a lidské mysli,

7. Molekulární veterinární medicína.

Špičková infrastruktura

Nové moderní laboratoře o rozloze 25 000 m2 vyrostou v roce 2014 v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích a v kampusu Vysokého učení technického pod Palackého vrchem. Pořídí se téměř 700 speciálních přístrojů a unikátních zařízení vybraných na základě konkrétních potřeb vědeckých týmů. Instalované špičkové technologie umožní synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy včetně člověka. Deset sdílených laboratoří umožní úzce specializovaný výzkum, vyšší odbornost, kvalitnější zázemí pro pokročilou výuku a především úzkou spolupráci, a to i mezioborovou. Díky kombinaci znalostí a zdrojů ze šesti participujících institucí je možné dosahovat kvalitních výsledků rychleji a s vyšším zapojením aplikační sféry.