Sdílené laboratoře

Centrální laboratoře jsou logicky uspořádané celky z významné části unikátních zařízení (tzv. technologické celky), které jsou k dispozici vědeckým pracovníkům napříč vědními obory. Hlavním cílem je poskytnout vědcům takovou infrastrukturu, která umožní jak časově, tak funkčně efektivní řešení různých vědeckých projektů a výzkumných záměrů. Koncentrace špičkového vybavení, doplněná expertním zázemím, umožňuje pokrýt široké spektrum služeb dostupných na jednom místě.


CEITEC Nano

CEITEC Nano

Výzkumná infrastruktura CEITEC Nano poskytuje komplexní soubor zařízení, expertní zázemí a metody pro výzkum a vývoj nanotechnologií a pokročilých materiálů. Výzkumná infrastruktura je soustředěna do…

Centrální laboratoř Interakce a krystalizace…

Centrální laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul poskytuje široké spektrum přístrojů pro charakterizaci biofyzikálních vlastností a biomolekulárních interakcí za použití AUC, CD, DLS, DSF, DSC,…

Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS

Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS

Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS umožnuje přístup k špičkové instrumentaci pro rentgenovou strukturní analýzu: dvěma monokrystalovým difraktometrům a komoře pro maloúhlý rentgenový royptyl…

Národní NMR centrum Josefa Dadoka

Národní NMR centrum Josefa Dadoka

Centrální laboratoř NMR spektroskopie ve vysokých polích poskytuje přístup k NMR spektrometrům pracujícím při protonových frekvencích 500 až 950 MHz. Vybavení je vhodné zejména ke studiu struktury,…

Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie…

Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie

Moderní elektronová mikroskopie biologických vzorků se ve strukturní biologii provádí na buněčné a molekulární úrovni pomocí 3D kryo-elektronové mikroskopie a kryo-elektronové tomografie, kdy vzorky…

Centrální laboratoř Proteomika

Centrální laboratoř Proteomika

Laboratoř poskytuje služby pokrývající všechny kroky proteomické analýzy - izolace bílkovin, separace, frakcionace proteinových i peptidových směsí, charakterizace proteinů a jejich modifikací…

Centrální laboratoř Genomika

Centrální laboratoř Genomika

Centrální laboratoř genomika nabízí své služby a přístup k přístrojům pro genomickou analýzu zejména pro vědecké projekty. Část kapacity poskytuje také pro specializovaná diagnostická vyšetření pro…

Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování

Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování

Základní techniky, o něž se činnost MAFIL opírá, je humánní MR zobrazování a MR spektroskopie v silném magnetickém poli (3 T) a elektrofyziologické techniky (high-density EEG, simultánní měření…

Centrální laboratoř Nanobiotechnologie

Centrální laboratoř Nanobiotechnologie

Centrální laboratoř poskytuje služby týkající se mikroskopie pomocí skenovací sondy pro zobrazování biologických vzorků – řezů tkání, buněk, jednotlivých biomolekul, jako jsou nukleové kyseliny nebo…

Buněčné zobrazování

Buněčné zobrazování

Sdílená laboratoř Buněčné zobrazování (CELLIM) poskytuje služby v oblasti světelné mikroskopie, přípravě vzorku, získávání mikroskopických dat a obrazové analýze dat.

Laboratoř rostlinného výzkumu

Laboratoř rostlinného výzkumu

Laboratoř rostlinného výzkumu umožňuje přístup k výzkumné infrastruktuře pro pěstování rostlin v rámci základního výzkumu, k environmentální simulaci, jakož i fenotypizačním analýzám.

Bioinformatika pro sekvenování nové generace

Bioinformatika pro sekvenování nové generace

Více informací naleznete v anglické verzi.