Pro média

CEITEC – Středoevropský technologický institut

Vědecko-výzkumné centrum CEITEC je výsledkem společného projektu brněnských vysokých škol a výzkumných ústavů. V roce 2011 vzniklo v Brně moderní vědecko-výzkumné centrum evropských rozměrů. Jeho unikátnost, minimálně v rámci České republiky, spočívá mimo jiné v tom, že se podařilo v rámci jednoho institutu propojit biology, lékaře, chemiky, techniky, fyziky, veterináře a další odborníky. Cílem byla při vzniku centra interdisciplinarita a s tím spojené komplexnější řešení R&D projektů.

CEITEC získal z evropských zdrojů finance na výstavbu moderních laboratoří, přístrojového a technologického vybavení odpovídajícího evropským standardům. Vědcům z CEITECu  se otevřely možnosti využívat stejnou infrastrukturu, jako kolegyně a kolegové z prestižních světových institucí.

Do roku 2015 byl CEITEC financovaný prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Aktuálně je rozpočet CEITECu složený z prostředků získaných prostřednictvím Evropských výzkumných projektů, Národního programu udržitelnosti, výzkumných projektů financovaných z Českého státního rozpočtu a komerčních zdrojů.

Roční rozpočet celého institutu přesahuje půl miliardy korun.

 

Partnerské instituce

Laboratoře nevznikly na zelené louce, ale byly postaveny na pevných základech 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Partnery jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR.

 

Multioborové centrum

CEITEC je vůbec prvním typem vědeckého centra v ČR, které integruje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu. Základní stavební jednotky centra tvoří 64 výzkumných skupin s věcně nebo logicky souvisejícím výzkumným zaměřením, které jsou soustředěny do 7 spolupracujících výzkumných programů: 1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie, 4. Genomika a proteomika rostlinných systémů, 5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli, 7. Molekulární veterinární medicína.

 

Významné mezinárodní realizované projekty

Přes krátkou historii se již může CEITEC pochlubit získáním dvou ERC grantů (Starting – Pavel Plevka; Consolidator – Richard Štefl) a neméně významným grantem ERA Chair, který CEITECu zafinancoval špičkovou seniorní vědkyni přinášející kromě know-how i dlouholeté mezinárodní kontakty a mladé nadějné vědce ze zahraničí.

Roku 2015 se CEITEC stal také koordinátorem tří významných Evropských projektů Twinning. Jejich cílem je sdílení znalostí a zkušeností v evropském prostoru, mezi prestižními VaV institucemi a konkrétními vědci.

 

Spolupráce s komerčními firmami

Komerční spolupráce CEITECu směřuje ke společným vědecko-výzkumným projektům a k využívání výzkumné infrastruktury.  Z konkrétních úspěchů je možné zmínit v oblasti průmyslových aplikací například vývoj světově patentovaného holografického mikroskopu vyvinutého ve spolupráci s firmou, která patří mezi lídry na trhu elektronových mikroskopů ve světě. Velká jednání s firmami také nyní probíhají nad přístrojem rLIBS, což je mobilní dálková laboratoř pro chemickou analýzu prvků, také celosvětově patentovaná. Komerčních spoluprací z oblastí elektronové mikroskopie, nanotechnologií, mikrotechnologií, robotiky, materiálů, ale i zdravotnických aplikací bychom našli v CEITECu mnoho.

CEITEC se také postupně stává významnou přidanou hodnotou při růstu konkurenceschopnosti českých firem, s nimiž intenzivně navazuje spolupráci. Zástupci z praxe dostávají možnost využívat přístroje, které by pro ně byly jinak finančně i odborně nedostupné, a mohou tak s experty CEITECu realizovat i aplikační projekty na moderní infrastruktuře. Dle aktuálních čísel je již nyní evidentní, že pro ekonomiku Jihomoravského kraje je CEITEC přínosem. Důkazem toho je i nově založená spinn-off firma NenoVision, která komercializuje komponentu k elektronovému mikroskopu, vyvinuté v rámci CEITECu.

 

Špičková infrastruktura

V Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně–Bohunicích a v kampusu Vysokého učení technického pod Palackého vrchem vyrostly v letech 2011–2015 pod hlavičkou CEITECu nové moderní laboratoře o rozloze vice jak 25 000 m2. Pořídilo se téměř 700 speciálních přístrojů a unikátních zařízení vybraných na základě konkrétních potřeb vědeckých týmů. Instalované špičkové technologie umožňuje synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy včetně člověka. Jedenáct sdílených laboratoří poskytuje díky kvalitnějšímu zázemí a vyšší odbornosti podmínky pro úzce specializovaný výzkum, pokročilou výuku a především úzkou spolupráci mezi výzkumnými tými i obory. Díky kombinaci znalostí a zdrojů ze šesti participujících institucí je možné dosahovat kvalitních výsledků rychleji a s vyšším zapojením aplikační sféry.

 

Investice do budoucna pro celý region

Moderní specializované přístroje a zařízení mohou využívat i vědci a firmy z celé ČR i zahraničí. CEITEC přináší nová pracovní místa v perspektivních oborech a vybudování výzkumných laboratoří pro téměř 600 vědeckých pracovníků a studentů nabídlo možnosti rozvoje vědy a výzkumu přesahující Jihomoravský kraj. CEITEC tak napomáhá současnému základnímu i aplikovanému výzkumu v Jihomoravském kraji dosáhnout špičkové úrovně a to i spoluprací s partnery jak lokálnímí, národními, tak I mezinárodními. Smyslem institute institutu je nejen zapojit aktivity realizované v tomto regionu do evropského výzkumného prostoru, ale otevřít celý region světu i vytvořením podmínek příznivých pro spolupráci se soukromým sektorem. Právě využití výsledků vědeckých výzkumů pro potřeby komerčních společností přinese dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu. CEITEC je tak především investicí do budoucna.

 

Mezinárodní řízení

Systém řízení a interní nastavení centra je inspirováno a nastaveno podle nejvýznamnějších světových vědeckých institutů, nejužší vedení zaštitují zahraniční vědečtí experti, komunikačním jazykem je angličtina. Již existující výzkumné týmy a klíčové manažerské pozice jsou obsazovány špičkovými experty s mezinárodními zkušenostmi a cíleně se pracuje na získávání zahraničních expertů a návratu úspěšných českých vědců. Základem je pravidelné hodnocení kvality vědeckých výkonů prováděné nezávislým týmem špičkových světových odborníků na danou problematiku. Nezávislé hodnocení dle přísných mezinárodních standardů zajišťuje Koordinační rada a Mezinárodní vědecká rada, jejímiž členy jsou významné osobnosti zahraniční í české vědy.

Press kit ke stažení

V případě potřeby použií loga CEITEC se prosím obraťte na info@ceitec.muni.cz