Provozní útvar

Provozní útvar odpovídá za zajišťování komplexního výkonu ekonomických, administrativních a odborných administrativně-správních činností ústavu, zejména za zajišťování všech ekonomických činností bezprostředně svázaných s aktivitami centra, za vedení účetnictví ústavu v souladu s platnou legislativou a pravidly jednotlivých projektů, za tvorbu rozpočtů a rozborů, za finanční kontrolu, za správu a údržbu objektů, prostor, věcí a technologií, které ústav spravuje, resp. které jsou ústavu svěřeny do užívání, za průběžnou úzkou spolupráci a součinnost s kvestorem VUT a tajemníky spolupracujících fakult VUT a MU, za tvorbu nákladových cen služeb poskytovaných ústavem, za zajišťování nákupu a skladování, za řízení investic, za chod a efektivitu interního auditu, za administraci veřejných zakázek, za rozvoj, správu a provozní podporu ICT a za řízení vedoucích oddělení ekonomicko-správního úseku.

Provozní útvar se skládá z následujících oddělení:

[%USER 17756, "Ing. Jan Nedvěd"%]
[%USER 27164, "Ing. Hana Švestková"%]
[%USER 89756, "Denisa Sigmundová"%]
[%USER 89592, "Ing. Tereza Hlaváčková"%]