REMAP Regulace rostlinné meiózy a vývoj technologií k její manipulaci

Registrační číslo:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000479
Grantové schéma:  Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Prioritní osa: 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita: 02.1.01 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specifický cíl: 02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
Období řešení:  1. 1. 2017 – 31. 10. 2022
Výše podpory:   96 941 549,56 Kč
Řešitel na MU: Mgr. Karel Říha, Ph.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle projektu:

Cílem projektu REMAP je poznat mechanismy, které definují meiotické dělení a diferenciaci pohlavních buněk u rostlin. Součástí tohoto úsilí bude vyvinutí technologií umožňujících diferenciaci pohlavních buněk in vitro, zobrazování meiózy v reálném čase a manipulaci meiotických procesů. Projekt doplňuje stávající výzkumné aktivity CEITECu, přispívá k mezioborovosti, mezinárodní spolupráci výzkumného centra a má silný aplikační potenciál při šlechtění rostlin.

Výzkum je rozdělen do tří výzkumných cílů:

Cíl 1: Identifikace a funkční charakteristika nových genů účastnících se meiotické progrese,

Cíl 2: Zavedení zobrazování rostlinné meiózy a buněk zárodečné dráhy v reálném čase,

Cíl 3: Vývoj protokolu pro podávání biologicky aktivních sloučenin do rostlinných meiocytů.

Klíčové aktivity projektu:

01 - Rozvoj kapacit výzkumných týmů

Zvýšení výzkumného výkonu VaV centra propojením kvalitního mezinárodního týmu s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktury centra CEITEC.

02 - Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury

Dovybavení centra dalším nezbytným vybavením a upgrade stávající infrastruktury.

03 - Rozvoj strategických partnerství

Prohlubování a rozvoj spolupráce se zahraničními laboratořemi zabývajícími se podobnou výzkumnou problematikou.

04 - Řízení projektu

Výstupem klíčové aktivity bude zajištění snadného a bezproblémového průběhu předkládaného projektu a to prostřednictvím kvalitního realizačního týmu.

Realizační tým:

Mgr. Karel Říha, Ph.D. – vedoucí týmu
MVDr. Martin Anger , Csc. – klíčový spolupracovník
Alber Cairo Calzada, Ph.D.– postdoktorand
Mgr. Anna Vargová, Ph.D. – vědecký asistent
Mgr. Jaroslav Fulneček, Csc. – vědecký asistent
Mgr. Iva Vrubelová – administrátorka projektu
Ing. Jaromír Maláč – finanční manažer projektu

Kontakt:

Mgr. Iva Vrubelová
Administrátorka projektu
Kamenice 753/5, kancelář bud A35/126
Tel: +420 54949 6256
e-mail: iva.vrubelova(at)ceitec.muni.cz

Ing. Jaromír Maláč
Finanční manažer projektu
Kamenice 753/5, kancelář bud A35/134
Tel: +420 54949 8530
e-mail: jaromir.malac@ceitec.muni.cz

Tento projekt je spolufinancován z ESI prostřednictvím OP VVV.