Strategie centra

  • Přilákání a podpora nejlepších vědců

Dlouhodobý cíl CEITECu je stát se centrem vědecké excelence s produkcí výsledků, které mají vliv nejen na evropskou vědu. Kvalita vědy je zásadním způsobem závislá na odborných kvalitách zúčastněných vědeckých pracovníků. Abychom byli schopni v rámci CEITECu dosahovat unikátních výsledků, musíme být schopni nabídnout atraktivní podmínky pro nejlepší pracovníky z oboru.

  • Špičková infrastruktura

Jedním z indikátorů špičkové úrovně pracoviště je odpovídající vybavení. CEITEC sdružuje laboratoře s nejlepším přístrojovým vybavením, které poskytuje optimální podmínky pro vznik nových objevů. Neoddiskutovatelnou výhodou je koncentrace špičkového vybavení na jednom místě, tzn. seskupení klíčových přístrojů do logických, tematicky vymezených a všem vědeckým pracovníkům centra přístupných celků – „core facilities“. Prvotřídní infrastruktura funguje také jako jeden z motivačních prostředků pro světové odborníky.

  • Zaměření na vědeckou excelenci

CEITEC musí udržovat vědeckou excelenci po celou dobu svého fungování, aby byl permanentně schopen produkovat excelentní výsledky. Základem je tedy pravidelné hodnocení kvality vědeckých výkonů prováděné nezávislým týmem špičkových světových odborníků na danou problematiku.

  • Spolupráce s aplikační sférou

Vizí centra je dosažení světového vědeckého uznání prostřednictvím vědy založené na synergii a spolupráci, čehož může dosáhnout jedině aktivní spoluprací s dalšími subjekty. Vzhledem k tomu, že výzkumné skupiny v CEITECu jsou motivovány ke spolupráci s aplikační sférou podle daných pravidel, je kontakt s komerčními subjekty jednodušší, přístupnější a transparentnější. V tomto směru využíváme všech osvědčených forem aplikace výsledků, včetně např. smluvního a kontrahovaného výzkumu.